Start 1,5% dla Hufca ZHP Gorlice

1,5% dla Hufca ZHP Gorlice

W dniu 1 stycznia 2004 roku weszła w życie ustawa o wolontariacie. Na jej mocy podatnik płacący podatek dochodowy od osób fizycznych może przeznaczyć 1,5% swojego należnego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego znajdującej się na oficjalnej liście tego rodzaju organizacji. Przed 1 stycznia 2007 roku podatnik był obowiązany osobiście dokonać przelewu na rzecz wybranej przez siebie OPP, a następnie odliczyć tę kwotę w swoim rozliczeniu rocznym. Obecnie na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu rocznym jeden procent na konto bankowe OPP przekazuje naczelnik urzędu skarbowego.

Działa to tak – osoba płacąca podatki i rozliczająca się z Urzędem Skarbowym za pomocą PIT-28 (Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych), PIT-36, PIT-37, PIT-38 (Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym) wpisuje w odpowiedniej rubryce równowartość 1,5% należnego podatku dochodowego, obok dokładną nazwę OPP oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Jak przekazać 1,5% podatku dla Związku Harcerstwa Polskiego?

KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego:

Związek Harcerstwa Polskiego znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1,5% podatku dochodowego.


KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT:

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1,5% dla ZHP jest niezwykle proste.

Wystarczy, że zalogujesz się do Portalu Podatkowego i wskażesz ZHP w PIT 37 lub PIT 38, jako organizację, której chcesz przekazać swój 1,5%, a następnie zaakceptujesz i wyślesz zeznanie.

Jeśli w poprzednich latach przekazywałeś już swój 1,5% na ZHP spokojnie!

Portal Podatkowy już wpisał ZHP jako organizację, której zostanie przekazany Twój 1,5%. Teraz wystarczy, że zaakceptujesz i wyślesz zeznanie online.

Chcesz zmienić organizację i przekazać 1,5% na ZHP?

  1. Zaloguj się do Portalu Podatkowego
  2. Wybierz opcję ZMIENIAM ORGANIZACJĘ
  3. Wybierz z wykazu OPP numer KRS ZHP lub Chorągwi
  4. Wskaż cel szczegółowy
  5. Zatwierdź zmianę, a Twój 1,5%, po zaakceptowaniu i wysłaniu zeznania online, trafi do ZHP.

Oczywiście, nadal możesz wypełnić PIT ręcznie.
Wypełnij wtedy odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli: KRS 0000273492

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1,5% (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. (poz. 127, 129 – PIT-28, poz. 303, 305 – PIT-36, poz. 106, 108 – PIT-36L, poz. 124, 126 – PIT-37, poz. 59, 61 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Cel szczegółowy: Hufiec Gorlice

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 128 – PIT-28, poz. 304 – PIT-36, poz. 107 – PIT-36L, poz. 125 – PIT-37, poz. 60 – PIT-38).


KROK 3. Urząd Skarbowy przekazuje pieniądze dla ZHP

Pieniądze – 1,5% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże Urząd Skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Podatnik nie może podzielić swojego 1,5% między kilka organizacji, dlatego nie ma prawnej możliwości rozdzielenia kwoty podatku, np. dla ZHP i jednej z jej jednostek terenowych.


Co zrobimy z otrzymanym 1,5%?

Zorganizujemy coroczne wydarzenia integracyjne dla drużyn naszego hufca. m.in. GoHaRT – Gorlicki Harcerski Rajd Turystyczny, Biwak Hufca, czy cieszący się największym zainteresowaniem wakacyjny obóz wyjazdowy dla dzieci i młodzieży.

Zaplanujemy kolejne, odbywające się co roku szkolenia i kursy dla kadry instruktorskiej, która w ramach programu wychowawczego ZHP będzie przekazywać zdobytą wiedzę i umiejętności zuchom, harcerzom, harcerzom starszym i wędrownikom podczas zbiórek, biwaków, zajęć terenowych, wycieczek, wieczornic i innych form pracy drużyn.

Państwa pomoc wymiernie przekłada się na organizację wszelkich form pracy w hufcu. Dzięki wsparciu finansowemu możemy zakupić materiały niezbędne do organizacji zajęć różnego typu, a także wpłynąć na obniżenie kosztów rajdów oraz biwaków zapewniając m.in. wyżywienie w trakcie trwania imprezy czy okolicznościowe pamiątki z wydarzenia – plakietki, koszulki itp.


Przekaż 1,5% swojego podatku, aby harcerze z naszego hufca mogli zdobywać sprawności na całe życie!

KRS 0000273492
Cel szczegółowy: Hufiec Gorlice